Co to jest Matryca Kompetencji?

Największym kapitałem w organizacji jest kapitał ludzki. Pracownicy dzięki swoim kompetencjom i dzięki swojej wiedzy wnoszą mierzalne korzyści dla firmy. Kompetentna kadra pracownicza pozwala osiągać zamierzone cele oraz wpływa na rozwój przedsiębiorstwa. Zarządzanie kapitałem ludzkim to jeden z kluczowych elementów zarządzania organizacją. Do jego pomiarów służą między innymi ilościowe i jakościowe wskaźniki. Jak z kolei określać wartości poszczególnych jednostek, czyli pracowników?

Matryca Kompetencji SkillBox to nowoczesny i intuicyjny system, który pozwala oceniać kompetencje pracownicze w ramach całej firmy. 

Widok główny matrycy jest odwzorowaniem tradycyjnych matryc prowadzonych w arkuszach Excelowych. W matrycy znajduje się zbiór przypiętych do niej czynności, uporządkowanych według zdefiniowanych klasyfikacji. Klasyfikacje na matrycy służyć mogą do uporządkowania czynności według jednostek organizacyjnych, obszarów, stanowisk czy konkretnych maszyn, na których umiejętności są wykonywane. Dzięki takiemu rozwiązaniu Matryca Kompetencji w czytelny sposób przedstawi możliwości rozwoju na konkretnych stanowiskach oraz przedstawi zbiór wszystkich kompetencji i ocen w ramach poszczególnych klasyfikacji. 

Podstawowy widok Matrycy dostarczy również danych analitycznych. Podsumowania znajdujące się po prawej stronie oraz u spodu tabeli umożliwiają pełną analizę w kontekście konkretnych czynności i pracowników. Zoomy, czyli wejście w szczegóły sum w podsumowaniach prezentują ich składowe, dzięki czemu analiza jest jeszcze bardziej szczegółowa. Na podstawie danych znajdujących się w podsumowaniach możemy określić luki kompetencyjne w poszczególnych obszarach oraz porównywać wyniki pracowników, o których świadczą wielkości ważone. 

Wielkość ważona w Matrycy Kompetencji to iloczyn wagi kompetencji oraz oceny. Waga kompetencji świadczy o stopniu skomplikowania wykonywania danej umiejętności. Wagi pozwalają wyróżnić na przykład:

1 – czynności podstawowe, których okres nauki do osiągnięcia samodzielności w wykonywaniu wynosić może 1 miesiąc,
2 – czynności średniozaawansowane, których okres nauki wynosić może do 3 miesięcy
3 – czynności zaawansowane, których okres nauki wynosić może do 3 miesięcy
4 – czynności kluczowe, gdzie okres nauki wynosić może powyżej 6 miesięcy

Matryca Kompetencji pozwala tworzyć dowolne skale ocen, nie ograniczając ilości elementów skali. Do najpopularniejszych należą skale 4 stopniowe, w których rozróżniane są poziomy opanowania czynności oraz 0-1, gdzie określa się brak kompetencji jako ocenę 0 oraz posiadanie kompetencji jako ocenę 1. W 4 stopniowej skali ocen rozpiętość poziomów jest większa, ponieważ pozwala ocenić pracownika na 4 różnych stopniach:

1 – pracownik w trakcie szkolenia
2 – pracownik wykonuje podstawowe zadania
3 – pracownik pracuje samodzielnie
4 – expert na danej czynności

System przechowuje historię wystawionych ocen, dzięki czemu widoczna jest cała ścieżka progresu i regresu pracownika w kontekście konkretnych umiejętności.

Z Matrycą Kompetencji możliwe jest określanie ścieżek rozwoju pracowników dzięki modułowi planowania rozwoju. Moduł pozwala określić dynamikę wzrostu kompetencji w określonym czasie. 

Rozbudowany moduł raportów w systemie pozwala na szczegółowe analizy danych w kontekście zebranych umiejętności czy pracowników, a nawet przez pryzmat wystawionych ocen. System oferuje 4 podstawowe raporty, które zawierają: 

  • Bilans Umiejętności – przegląd wszystkich sum zebranych w ramach wszystkich umiejętności w każdej matrycy.
  • Bilans Zasobów Ludzkich – poddaje analizie sumy pracowników zebrane ze wszystkich matryc.
  • Realizacja planów rozwojowych – rozbieżności pomiędzy zaplanowanymi a zrealizowanymi planami rozwojowymi. 
  • Symulator nabywania kompetencji – raport ukazujący średnią ilość dni nabywania wyższego poziomu kompetencji przez pryzmat czynności lub pracownika. 

System SkillBox Matryca Kompetencji wspiera procesy HR zarówno w dużych firmach, których rozbudowane struktury personalne wymagają szczególnego uporządkowania jak i mniejszych, w których zadbasz o rozwój swojej firmy.

Wypełnij krótki formularz aby otrzymać darmowy arkusz Excel Matrycy Kompetencji SkillBox!

Na podany w formularzu adres e-mail otrzymasz opracowany przez nasz zespół arkusz kalkulacyjny zawierający szablon Matrycy Kompetencji.

Jeśli wyślesz do nas wiadomość korzystając z formularza, administratorem Twoich dobrowolnie podanych danych osobowych będzie KDR Solutions Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z dystrybucją materiałów marketingowych na podstawie Twojej zgody wyrażonej w formie wyraźnego działania, jakim jest przesłanie do nas korespondencji (art. 6 ust. 1 lit.a) RODO) oraz w celu ewentualnego dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit.f) RODO). Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na przesłaną do nas korespondencję lub do odwołania zgody, a po upływie tego okresu lub odwołaniu zgody, przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących nam i w stosunku do nas. Zgodnie z obowiązującym prawem Twoje dane możemy przekazać podmiotom powiązanym jako zleceniodawcy dla KDR Solutions Sp.z o.o. Do Twoich danych mogą mieć dostęp nasi podwykonawcy, np. firmy informatyczne, prawnicze oraz w razie takiej konieczności, podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa. Masz prawo żądania dostępu do treści swoich danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania lub prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych do innych administratorów. Masz prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed jej cofnięciem.Masz również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego ochrony danych, w sytuacji stwierdzenia, że przetwarzając Twoje dane naruszamy prawo ochrony danych osobowych. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod adresem e-mail: biuro@kdrsolutions.pl lub pisemnie na ww.adres naszej siedziby. Decyzje dotyczące udzielenia odpowiedzi na przesłaną korespondencję nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

Dodaj komentarz