Optymalizacja procesu oceny pracowniczej

Ocena pracownicza to jeden z kluczowych procesów zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji. Dla przełożonego, pracodawcy czy działu HR jest to swego rodzaju analiza i diagnoza posiadanych zasobów, zaś dla pracownika to cenna informacja zwrotna, której celem jest udzielenie feedbacku o wykonywanej pracy i postępach w rozwoju. Fundamentem oceny pracowniczej są kryteria oceny i poziomy oczekiwane w kontekście stanowiska, np. umiejętność udzielania informacji zwrotnej będzie oceniana w inny sposób na stanowisku montera, a w inny na stanowisku kierownika.

W praktyce wyróżniamy dwie skale: behawioralną oraz punktową. Skala behawioralna określa konkretne zachowania w ramach poszczególnych kryteriów, np. kompetencje z zakresu pracy zespołowej będą oceniane na podstawie opisu konkretnych zachowań: pracownik nie potrafi współpracować w grupie: nie udziela członkom zespołu informacji zwrotnych, nie zadaje pytań, nie okazuje zainteresowania współpracą, jest źródłem konfliktów; pracownik współpracuje z członkami zespołu: udziela informacji zwrotnej, zadaje pytania, identyfikuje się z zespołem, dąży do osiągnięcia celu jednak bywa źródłem konfliktów; pracownik współpracuje z członkami zespołu: udziela kompletnych informacji zwrotnych, zadaje pytania, przyjmuje odpowiedzialność za pracę swoją i zespołu. Skala punktowa idealnie sprawdza się w obszarze produkcyjnym i tzw. twardych umiejętności, gdzie punkt świadczy o stopniu opanowania danej czynności, np. 1- pracownik w trakcie szkolenia; 2- pracownik wyszkolony, pracujący pod nadzorem; 3- pracownik samodzielny; 4- ekspert.

Kluczowym elementem procesu oceny pracowniczej jest rozmowa rozwojowa, będąca informacją zwrotną dla pracownika. W większości przypadków rozmowa oceniająca wzbudza niepokój, zarówno u przełożonych jak i u pracowników, dlatego warto się do niej odpowiednio przygotować.

Jak Matryca Kompetencji SkillBox może zoptymalizować proces ocen pracowniczych oraz wspomóc przygotowanie do rozmowy rozwojowej?

1. Historia wystawionych ocen – dostęp do historii ocen pozwala zweryfikować w jakim czasie pracownik zwiększa swoje kompetencje w kontekście konkretnych umiejętności.

2. Adnotacje do ocen – możliwość wprowadzania komentarzy do ocen pozwala na uzasadnienie wystawianych ocen oraz zapisywanie faktów, które w przyszłości wpłyną na proces oceny.

3. Planowanie rozwoju – Matryca pozwala zaplanować przyrost kompetencji poprzez określenie daty realizacji oraz stopnia (np. z oceny 2 na ocenę 3). Jest to niezwykle pomocne podczas określania celów czy podczas realizacji ścieżek kariery pracowników.

4. Powiadomienia mailowe – system informuje przełożonego o konieczności zaktualizowania oceny (np. ocena posiada określony termin obowiązywania) lub o konieczności zatwierdzenia zaplanowanej oceny.

5. Skale ocen – dzięki rozróżnieniu skal – punktowej i opisowej (behawioralnej) system pozwala na tworzenie kilku matryc. To rozwiązanie pozwala szczegółowo ocenić kompetencje miękkie pracowników.

6. Raporty – w raportach znajduje się zestawienie podległych pracowników, gdzie znaleźć można wszystkie zgromadzone oceny w kontekście całego podległego zespołu lub konkretnego pracownika, wraz z datami wystawienia, osób wystawiających oceny oraz uwagami. Jest to idealna ściągawka do przeprowadzenia rozmowy oceniającej.

Dokonywanie ocen z Matrycą Kompetencji SkillBox pozwala oszczędzić czas i wyposażyć przełożonego w komplet niezbędnych informacji do przeprowadzenia rozmowy rozwojowej. Dzięki temu przełożeni czy pracownicy działów HR chętniej i częściej przystępują do przeprowadzania takich rozmów. Wartością dodaną częstszych ocen i rozmów oceniających jest budowanie zaufania na linii pracownik – przełożony oraz budowanie poprawnej komunikacji, co wpływa na rozwój organizacji jako całości, poprzez zmianę kultury organizacyjnej.

Skorzystaj z 21-dniowej wersji DEMO i sprawdź jak SkillBox wspiera  zarządzanie pracownikami!

Możesz również skorzystać z szablonu Matrycy Umiejętności, dzięki któremu usystematyzujesz kompetencje swoich pracowników!

Udostępnij wpis!

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email