jak zarządzać przez cele

Jak zarządzać przez cele?

Pracownicy częściej podejmują realizację jasno określonych celów. Warto, aby rozwój pracowników był zgodny z planem biznesowym przedsiębiorstwa.  

Funkcje zarządzania przez cele

Utworzenie celów hierarchii jest jedną z najważniejszych funkcji, dlatego powinny zostać opracowane w pierwszej kolejności. Cele strategiczne przedsiębiorstwa mogą stanowić podstawę do wprowadzenia odpowiedniego modelu zarządzania.

Model warto wprowadzić w całym przedsiębiorstwie, bez omijania żadnych stanowisk.

Kierownicy obszaru wraz z pracownikami mają za zadanie wyznaczenie indywidualnych celów, które w dalszej mierze przyczynią się do osiągnięcia założonego celu przez przedsiębiorstwo.

Najczęściej formowane cele są za pomocą modelu SMART, czyli Specific, Measurable, Ambitious, Realistic, Time-bound.

Wyznaczone w ten sposób cele możemy opisać jako jasne i konkretne zadania do wykonania, które są mierzalne. Stanowią wyzwanie, są realne i osiągalne oraz posiadają określony czas na realizację.

Warto przeprowadzać pomiar obranych przez pracowników celów, aby odpowiednio szybko zareagować na występujące błędy. W opisywanym modelu, kluczową zasadą jest odpowiedzialność za powstałe błędy wynikające z braku samokontroli, odchyleń od celów.

Korzyści i ścieżka kariery pracownika

Najłatwiej zauważalną korzyścią z zastosowania modelu zarządzania przez cele jest zwiększona motywacja pracowników. Pracownik, który ma możliwość realizowania założonych planów przy realizacji celów ma poczucie przynależności do zespołu i posiadania realnego wpływu na osiągane wyniki przedsiębiorstwa. Tak zmotywowany pracownik z zadowoleniem przychodzi do pracy i posiada świadomość, że spełniając założone cele podąża obraną ścieżką kariery, która staje się dla niego jasna.

Jak za pomocą oprogramowania wspierać realizację celów?

Wsparciem może okazać się zobrazowany plan realizacji celów. W tym przypadku mówimy o realizacji planów rozwojowych pracowników oraz zdobywanie przez pracowników kompetencji wchodzących w zakres profilu pracowniczego. Te dwa zagadnienia mogą być ze sobą ściśle związane, jednak pewne kompetencje będą obligatoryjne do zdobycia przez pracownika. Jasno określony zakres umiejętności do opanowania wraz z określeniem poziomu kompetencji wesprze pracownika w osiąganiu założonych celów. Dodatkowo, określanie konkretnych dat opanowania umiejętności oraz udostępnianie pracownikom wymaganej dokumentacji wspiera realizację celów oraz usprawnia komunikację na linii pracownik – przełożony.

Więcej na temat planowania rozwoju przeczytasz w poniższych artykułach: 

Skorzystaj z 21-dniowej wersji DEMO i sprawdź jak SkillBox wspiera  zarządzanie pracownikami!

Możesz również skorzystać z szablonu Matrycy Umiejętności, dzięki któremu usystematyzujesz kompetencje swoich pracowników!

Udostępnij wpis!

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email