Czym jest derekrutacja i jak ją wspierać?

Firmy w obliczach kryzysu stają przed wyzwaniem związanym z derekrutacją wymiaru aktualnego zatrudnienia.

Działania związane z derekrutacją radykalną mają prowadzić do  optymalizacji zasobów ludzkich na wskutek m.in. zmian w strukturze organizacyjnej firmy, redukcji nadwyżki zatrudnienia, zmiany charakteru produkcji czy najbardziej popularnym – redukcji kosztów. Decyzje związane z wytrudnieniem są trudne i złożone oraz wymagają szczegółowych analiz posiadanego kapitału ludzkiego i strategii biznesowej firmy. 

W procesie derekrutacji często zadaje się pytania mające na celu wskazanie osób do wytrudnienia: kto jest najmniej produktywny?, kto rozwinął się w najmniejszym stopniu a może i wcale?, kto posiada najniższe kompetencje? aż w końcu kto jest najmniej wartościowy z punktu widzenia polityki biznesowej organizacji? Najczęściej odpowiedzi na te pytania udzielane są bazując na intuicji i doświadczeniach związanych z historią zatrudnienia pracownika oraz na zapiskach z arkuszy kalkulacyjnych, do których wprowadzane są analizy i statystyki pracowników. 

Matryca Kompetencji to narzędzie do oceny kompetencji pracowników. Dzięki wagom kompetencji w jasny sposób można określić, które umiejętności są kluczowe z punktu strategii biznesowej organizacji a wielkość ważona pracownika świadczy o jego randze z punktu skomplikowania czynności. Dodatkowo raport potencjału pracowniczego oraz Bilans kapitału ludzkiego pozwolą dokonać szczegółowej analizy pod kątem posiadanych przez pracowników kompetencji oraz zestawić je z profilami pracowniczymi. Zachowywanie historyczności danych pozwala uzyskać rzetelny i obiektywny obraz pracownika w procesie derekrutacji, co sprawia, że proces ten przebiega w atmosferze wolnej od emocji.

Sprawdź, jak wspierać kluczowe procesy HR korzystając z 21-dniowej wersji demonstracyjnej systemu SkillBox Matryca Kompetencji.

Dodaj komentarz