System ocen okresowych pracownika – jak przygotować program ocen pracowniczych

System ocen okresowych pracownika – jak przygotować program ocen pracowniczych?

System okresowych ocen pracownika (SOOP) pełni funkcję okresowej oceny efektów pracy pracowników, ale także wyznaczania planów rozwojowych oraz celów do realizacji dla pracowników, które bezpośrednio są związane z misją i celami strategicznymi firmy.

Jest to system formalny i kompleksowy poprzez objęcie oceną zarówno umiejętności oraz zachowań, które pracownik przejawia podczas pracy. Jasno określona polityka oceniania pozwoli obiektywnie dokonać oceny kompetencji pracowników oraz udzielić konstruktywnych informacji zwrotnych a także wyeliminować postawy negatywne. 

Odpowiednio przygotowany system ocen okresowych niesie za sobą wiele korzyści, a poprawnie zakomunikowany może wspierać budowę kultury organizacyjnej oraz świadomości wśród pracowników. 

Jakie płyną korzyści z wdrożenia SOOP? 

Dla organizacji niewątpliwie będą to:

 • wzrost wydajności pracy
 • przejrzystość w relacji przełożony-pracownik
 • obiektywne podejmowanie decyzji dotyczących awansów i wzrostu wynagrodzenia
 • wzrost satysfakcji pracownika
 • zwiększenie identyfikacji pracownika z firmą
 • wykorzystanie potencjału pracownika zgodnie z potrzebami biznesowymi firmy
 • diagnoza potrzeb szkoleniowych, które przełożą się na sukces firmy

Ponadto, pracownicy oczekują regularnych informacji zwrotnych dotyczących ich ewaluacji oraz realizacji celów co przekłada się na ich motywację do pracy oraz zaangażowanie. Udzielanie feedbacku dotyczącego wykonywanej pracy pozwala korygować niezgodności oraz ograniczać ryzyko popełniania tych samych błędów. Budowa świadomości o postawach pozwoli pracownikom sprawniej rozwijać swoje kompetencje.

Jak zaprojektować system ocen okresowych pracowników?

System aby był skuteczny oraz spełniał swoje funkcje musi zostać przygotowany z najwyższą dbałością. Każde niedopowiedzenia w tworzeniu zasad i procedur systemu oceniania może nieść za sobą długotrwałe konsekwencje w postaci m.in. rozbieżnych metod oceniania. 

Projektowanie systemu ocen okresowych pracowników może odbyć się w 6 etapach:

 1. Określ cel projektu i dokonaj analizy stanu obecnego
 2. Określ model oceny okresowej
 3. Wyłoń kluczowe kompetencje 
 4. Opis kompetencji dla wybranej skali 
 5. Opracowanie narzędzi i pilotaż oceny
 6. Opracowanie polityki komunikacyjnej i szkolenia pracowników

 

Do realizacji okresowych ocen można wykorzystywać interaktywne formularze lub skorzystać z nowoczesnych systemów informatycznych i aplikacji wspierających procesy HR. 

System SkillBox Matryca Kompetencji posiada wbudowany moduł SOOP, dzięki któremu możliwe jest otwieranie programów ocen okresowych w określonych interwałach czasowych. Parametryzacja programu pozwala stworzyć ścieżkę akceptacji oraz umożliwić pracownikom samoocenę oraz zdefiniować cele do realizacji przez pracowników. Dodatkowo SOOP jest wspierany przez moduł rejestracji zdarzeń pracowników, który pozwala na bieżąco notować zarówno pozytywne jak i negatywne zachowania pracowników. Możliwość rejestracji zachowań wspiera dokonywanie ocen oraz udzielanie pracownikom informacji zwrotnych, unikając pułapek podczas rozmów oceniających takich jak m.in. efekt świeżości. Całość wspierana jest przez powiadomienia mailowe, które stanowią przypomnienie dla pracowników i przełożonych o konieczności dokonania ocen i zamknięcia programu. 

Skorzystaj z 21-dniowej wersji DEMO i sprawdź moduł Systemu Ocen Okresowych!

Udostępnij wpis!

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email