inwestycja w kadry - jak zbudować przewagę konkurencyjną?

Inwestycja w kadry – Jak budować przewagę konkurencyjną?

Wartość kapitału ludzkiego to jedna z wartości które budują przewagę konkurencyjną przedsiębiorstwa. Wykwalifikowana, kompetentna kadra pracowników w połączeniu z odpowiednimi technologiami pozwala osiągać założone cele biznesowe, co bezpośrednio wpływa na pozycję rynkową firmy. 

Zatem co świadczy o wartości kapitału ludzkiego? Ilość zatrudnionych w organizacji pracowników?, ilość obsadzonych stanowisk? czy może kompetencje posiadane przez pracowników? Mówiąc “wartość” warto pamiętać, że nie jest istotna ilość, a jakość… 

Jak zbadać wartość kapitału ludzkiego i posiadanych przez niego kompetencji? 

Dobrze na początku drogi określić, jakie umiejętności występują w przedsiębiorstwie, które z nich są kluczowe i które z nich są niezbędne do realizacji celów i strategii biznesowej firmy. Dzięki temu firma otrzymuje obraz umiejętności wykonywanych w przedsiębiorstwie, a to może również stanowić wsparcie podczas rekrutacji czy określania ścieżek rozwoju. Następnym krokiem, który wesprze ocenę kapitału ludzkiego jest określenie profili kompetencyjnych, dzięki którym umiejętności mogą zostać zawarte w danym stanowisku a przypisanie odpowiednich poziomów kompetencji przedstawi kompletny obraz kompetencji, jakie są potrzebne, aby zapewnić stabilizację i odpowiednie umiejętności dla przedsiębiorstwa. Po określeniu listy umiejętności i profili kompetencyjnych warto zadbać o odpowiednią politykę oceniania – skalę ocen, częstotliwość, terminowość weryfikacji umiejętności. Dzięki temu informacje o umiejętnościach pracowników będą aktualizowane, a to zapewni bieżącą informację o wartości kapitału ludzkiego i o konieczności rozwoju kadr w przypadku występowania luk kompetencyjnych. 

Jak inwestować w kadry?

Decyzje o inwestycjach w rozwój pracowników muszą być odpowiedzią na potrzeby z jakimi zmaga się firma. Dlatego aby odpowiednio decydować o tym w jakimi kierunku rozwijać pracowników powinno opracować się bilans zasobów ludzkich – zestawienie kompetencji pracowników i zweryfikować go zgodnie z potrzebami – czyli zweryfikować luki kompetencyjne. Następnie na tej podstawie podjąć decyzję o tym jakich kompetencji brakuje, aby zapewnić stabilność przedsiębiorstwa oraz wyznaczyć pracownikom jasne i określone ścieżki rozwoju. Warto skorzystać z posiadanych wysokich kompetencji pracowników i wskazać ich jako trenerów wewnętrznych. To rozwiązanie może nieść za sobą korzyści w postaci wzrostu zaangażowania, ponieważ pracownik zostaje doceniany i ma możliwość rozwijać swoje kompetencje trenerskie! Jeśli potrzeby są znacznie większe niż posiadany kapitał należy rozważyć rekrutację zewnętrzną i powiększyć zasoby. 

Jak wspierać podejmowanie decyzji o rozwoju pracowników oraz jego realizację?

Niewątpliwie podczas podejmowania decyzji niezbędne są transparentne dane. Dzięki temu decyzje oparte są na faktach, a nie intuicji. Tu z pomocą może przyjść Matryca Kompetencji, która przedstawi bilans zasobów ludzkich i pozwoli określić luki kompetencyjne. Jest to możliwe już na poziomie arkuszy kalkulacyjnych, gdzie przedstawione zostają kompetencje pracowników i wówczas określenie luk kompetencyjnych jest już dużo prostsze. Arkusze jednak mogą okazać się niewystarczające ze względu na m.in. niebezpieczeństwo niezgodności wersji podczas przekazywania arkusza z rąk do rąk. System SkillBox zapewnia bezpieczną wielodostępowość i historyczność danych, dzięki czemu nie ma ryzyka niezgodności danych. W dodatku system pozwoli stworzyć profile kompetencyjne w oparciu o umiejętności zawarte w Matrycy Kompetencji oraz przedstawi Bilans Zasobów Ludzkich w postaci graficznej jak i raportowej. System pozwala również wyznaczać określone w czasie ścieżki rozwoju w oparciu o profile kompetencyjne, a także wesprze ich realizację zarówno pracownika jak i przełożonego. Dzięki temu organizacje są w stanie zadbać o bieżące informacje o posiadanym już kapitale oraz o potrzebach rozwojowych. 

Skorzystaj z 21-dniowej wersji DEMO i sprawdź jak SkillBox wspiera  zarządzanie pracownikami!

Możesz również skorzystać z szablonu Matrycy Umiejętności, dzięki któremu usystematyzujesz kompetencje swoich pracowników!

Udostępnij wpis!

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email