Baza wiedzy

Optymalizacja procesu oceny pracowniczej

Optymalizacja procesu oceny pracowniczej

Ocena pracownicza to jeden z kluczowych procesów zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji. Dla przełożonego, pracodawcy czy działu HR jest to swego rodzaju analiza i diagnoza posiadanych zasobów, zaś dla pracownika to cenna informacja zwrotna, której celem jest udzielenie feedbacku o wykonywanej pracy i postępach w rozwoju. Fundamentem oceny pracowniczej są kryteria oceny i poziomy oczekiwane w kontekście stanowiska, np. umiejętność udzielania informacji zwrotnej będzie oceniana w inny sposób na stanowisku montera, a w inny na stanowisku kierownika. W praktyce wyróżniamy dwie skale: behawioralną oraz punktową. Skala behawioralna określa konkretne zachowania w ramach poszczególnych kryteriów, np. kompetencje z zakresu pracy zespołowej będą oceniane na podstawie opisu konkretnych zachowań: pracownik nie potrafi współpracować w grupie: nie udziela członkom zespołu informacji zwrotnych, nie zadaje pytań, nie okazuje zainteresowania współpracą, jest źródłem konfliktów; pracownik…
Read More
3 kroki do zbudowania efektywnego zespołu projektowego

3 kroki do zbudowania efektywnego zespołu projektowego

Zarządzanie projektami bez ludzi jest niemożliwe. Projekt to przede wszystkim ludzie, którzy poprzez wspólny cel i skupienie na efekcie dążą do realizacji założeń projektowych, warunkując sukces lub porażkę projektu. Największym wyzwaniem w zarządzaniu projektami jest zarządzanie ludźmi w projekcie, czyli budowa współpracującego zespołu projektowego, którego największą wartością dodaną jest efekt synergii. Zatem jak zbudować efektywny i zgrany zespół projektowy? Identyfikacja kluczowych kompetencji twardych, która będzie podstawą do analizy potencjału pracowniczego pod względem posiadanych umiejętności merytorycznych. Identyfikacja luk kompetencyjnych, która pozwala na odpowiednio szybką reakcję w postaci opracowania i wdrożenia planów szkoleniowych, pozwalając wykluczyć braki kompetencyjne w potencjalnym zespole. Analiza kompetencji miękkich i postaw, ponieważ bez oceny tak zwanych soft skills nie określimy gotowości potencjalnych członków zespołu do współpracy, poziomu ich zaangażowania, umiejętności komunikacyjnych, zdolności organizacji pracy i wielu istotnych umiejętności…
Read More
Obiektywny proces derekrutacji

Obiektywny proces derekrutacji

Sytuacja, w której firma staje w obliczach kryzysu wymusza konieczność zmniejszenia kosztów personalnych, a tym samym optymalizacji zespołu pracowniczego. Kwestia zwolnień jest zawsze trudna. W zależności od wielkości zasobów ludzkich w organizacji czy wielkości zespołów pracowniczych problemem może być redukcja kilkudziesięciu pracowników, jak i jednego członka zespołu. Pojawiają się pytania kto jest najmniej produktywny, kto rozwinął się w najmniejszym stopniu bądź wcale, kto posiada najmniejsze kompetencje, kto jest najmniej wartościowy dla organizacji? Możemy opierać się na intuicji, doświadczeniach związanych z przebiegiem zatrudnienia pracownika czy opinią przełożonego, jednak te wszystkie aspekty mogą nie być wystarczające aby podjąć obiektywną decyzję. Matryca Kompetencji jest narzędziem, które w przejrzysty sposób przedstawia kompetencje pracownicze wraz z ich oceną, czy postęp rozwojowy poprzez raporty potencjału pracowniczego. W jasny i zrozumiały sposób przedstawia wielkość ważoną kompetencji każdego…
Read More
Zaplanuj Ścieżkę Rozwoju z Matrycą Kompetencji

Zaplanuj Ścieżkę Rozwoju z Matrycą Kompetencji

Planowanie ścieżek rozwoju  pracowników jest kluczowym procesem zarządzania kompetencjami pracowniczymi. Celem planowania ścieżek rozwoju jest zaspokojenie potrzeb organizacji, w taki sposób aby odpowiadały oczekiwaniom zarówno pracownika jak i przedsiębiorstwa , zgodnie z planem rozwojowym firmy oraz jej strategią. Trafne i odpowiednie opracowanie planu rozwoju przynosi korzyści w postaci wyższych kwalifikacji pracowników i ich większej satysfakcji z wykonywanej pracy, co przekłada się na zwiększenie efektywności i wydajności dając organizacji lepsze wyniki. Kolejną korzyścią wynikającą ze definiowania ścieżek rozwoju jest bezpośrednie oddziaływanie na motywację pracowników do podnoszenia kwalifikacji i poszerzania swojej wiedzy. Jest to szczególnie istotne dla pracowników z pokolenia Y i Z, gdzie jednym z głównych motywatorów jest chęć rozwoju osobistego. Pracownicy oczekują od swojego pracodawcy określenia jakie kompetencje będą rozwijane, jaka jest planowana ścieżka awansu dla danego stanowiska. Matryca Kompetencji…
Read More
Co to jest Matryca Kompetencji?

Co to jest Matryca Kompetencji?

Największym kapitałem w organizacji jest kapitał ludzki. Pracownicy dzięki swoim kompetencjom i dzięki swojej wiedzy wnoszą mierzalne korzyści dla firmy. Kompetentna kadra pracownicza pozwala osiągać zamierzone cele oraz wpływa na rozwój przedsiębiorstwa. Zarządzanie kapitałem ludzkim to jeden z kluczowych elementów zarządzania organizacją. Do jego pomiarów służą między innymi ilościowe i jakościowe wskaźniki. Jak z kolei określać wartości poszczególnych jednostek, czyli pracowników? Matryca Kompetencji SkillBox to nowoczesny i intuicyjny system, który pozwala oceniać kompetencje pracownicze w ramach całej firmy.  Widok główny matrycy jest odwzorowaniem tradycyjnych matryc prowadzonych w arkuszach Excelowych. W matrycy znajduje się zbiór przypiętych do niej czynności, uporządkowanych według zdefiniowanych klasyfikacji. Klasyfikacje na matrycy służyć mogą do uporządkowania czynności według jednostek organizacyjnych, obszarów, stanowisk czy konkretnych maszyn, na których umiejętności są wykonywane. Dzięki takiemu rozwiązaniu Matryca Kompetencji w czytelny…
Read More