Wyzwania działów BHP w zarządzaniu dokumentami i zasobami ludzkimi

Wyzwania działów BHP w zarządzaniu dokumentami i zasobami ludzkimi

   Bezpieczeństwo pracy w firmie jest kluczowe zarówno dla prawidłowego funkcjonowania organizacji jak i samego pracownika. Odpowiedni poziom działań pozwoli zabezpieczyć pracowników jak i również utrzymać bezpieczeństwo warunków pracy.  Wiele firm tworzy dedykowane stanowisko dla osoby nadzorującej dziedzinę Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Zadaniem inspektorów BHP jest między innymi opracowywanie i zarządzanie w firmie dokumentacją związaną z przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy czy również przeprowadzanie szkoleń z zakresu BHP nowozatrudnionym i aktualnym pracownikom, a także prowadzenie rejestrów i kompletowanie dokumentów związanych z bezpieczeństwem pracy. Zarówno pracownik, inspektor i pracodawca są zobowiązani do przestrzegania zasad BHP w firmie. Ponadto pracodawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy poprzez regularne przeprowadzanie audytów, a inspektor do nadzorowania bezpieczeństwa pracy i pracowników oraz do nadzorowania badań lekarskich i BHP pracowników. Inspektor…
Read More
Nadszedł czas, że masz czas

Nadszedł czas, że masz czas

Pewnie znane są Tobie narzędzia takie jak Matryca Eisenhowera. Prosty model grupujący zadania w cztery kategorie:  - Ważne - Pilne, - Ważne - Niepilne, - Nieważne - Pilne, - Nieważne - Niepilne.   Spośród 4 ćwiartek w szczególności chcielibyśmy Twoją uwagę skierować na jedną z nich. Znajdują się w niej zadania strategiczne. Jest to tak zwana  ćwiartka diamentowa. Składa się ona z zadań ważnych i niepilnych, na które nie zawsze wystarcza czasu. Do takich zadań należą między innymi: - rozwój pracowników z potencjałem, - określenie planów rozwojowych, - rewizja dokumentacji pracowniczej - zarządzanie kluczowymi kompetencjami Okoliczności dały nam w prezencie trochę wolnego czasu. Tak, tak. Myślimy o panującej epidemii…  Czas ten przyda się zarówno na refleksję, jak i na działanie. To dobry moment, żeby sięgnąć do “diamentowych” zadań. Jeśli jeszcze ich…
Read More
Nadszedł kryzys, co dalej?

Nadszedł kryzys, co dalej?

     Odczucia związane z określeniem kryzys zazwyczaj kojarzą się negatywnie, a w efekcie towarzyszy nam naturalny opór. Termin kryzys wywodzi się z języka greckiego i oznacza „punkt zwrotny”. Faktycznie, zdarza się, że jesteśmy uczestnikami często wymuszonej i niekorzystnej zmiany. Sytuacja kryzysowa może nieść za sobą wiele konsekwencji takich jak: finansowa szkoda dla przedsiębiorców i pracowników, zachwianie pracowniczych wartości i ich wewnętrznych przekonań o sobie oraz o organizacji. Zagrożona może zostać reputacja a nawet wiarygodności firmy. Okoliczności związane z kryzysem mogą wymuszać na nas szybsze decyzje czy działania prowadzące do rozwoju.     Jednym ze sposobów zarządzania jest korzystanie z wartości na których opiera się organizacja, czyli dotyczących wszystkich pracowników. W sytuacji, gdy większość pracowników jest zmuszona pozostać w domach, pracować w formie home-office, nastaje czas by dać szansę nowym rozwiązaniom…
Read More
Jak ocenić pracownika i się nie pomylić?

Jak ocenić pracownika i się nie pomylić?

Każdy pracownik jest inny. Warto kontrolować poziom efektywności i kwalifikacji, ale należy też mieć na uwadze zachowanie danej osoby. Zebrane dane dostarczają cennych informacji, które pomagają podjąć decyzję o szkoleniach czy zmianie obowiązków pracownika.  Im lepiej przełożony zna swój zespół, tym łatwiej jest mu dokonać właściwej oceny. Żyjemy w czasach, w których subiektywny pogląd leadera można uzupełnić o nowoczesne narzędzia. Jak ocenić pracownika i się nie pomylić? Ocena pracownika – jak jej dokonać? Sposobów jest kilka i warto użyć więcej niż jednej opcji. Dzięki temu ocena pracownika będzie wykonana sprawiedliwie, z należytą starannością, co pozwoli właściwie zadecydować odnośnie przyszłości naszego biznesu. Każdy kierownik ma swoje preferencje co do wyboru metody. Ulubione rozwiązanie można uzupełnić o inne, które utwierdzi przełożonego w przekonaniu, że ocenił pracownika dobrze lub pozwoli zastanowić się nad…
Read More
Narzędzie HR, które warto znać!

Narzędzie HR, które warto znać!

Technologie na rynku dążą do odciążenia działów HR w wykonywaniu wielu obowiązków umożliwiając dostęp do istotnych danych kadrowych w szybki i łatwy sposób. Zapraszamy do poznania ciekawych aplikacji HR! Minęły już czasy, gdy rekruter był pozostawiony jedynie ze stertą przesłanych CV. Podobnie ma się sytuacja specjalisty HR, którego zadaniem jest przeanalizowanie kompetencji osób w firmie. Tradycyjne sposoby nadal są szeroko rozpowszechnione, ale komputerowe narzędzia HR coraz częściej zastępują te starsze. Jakie narzędzia HR okazują się przydatne? Bardzo długa jest lista obszarów, w których programy stają się przydatne. Zaczyna się od aplikacji, które ułatwiają organizację pracy – takich jak Trello czy Asana – a kończy na testach psychometrycznych. Oprócz tego mamy do dyspozycji programy do prowadzenia ankiet, umawiania spotkań, preselekcji kandydatów oraz automatyzacji rozmów kwalifikacyjnych. Dzisiaj skupimy się jednak na czterech…
Read More
Zarządzanie zasobami ludzkimi – czym jest ZZL?

Zarządzanie zasobami ludzkimi – czym jest ZZL?

Dynamiczny rynek pracy i konkurencyjność firm generują potrzebę stałego rozwoju przedsiębiorstwa. Jednym ze sposobów radzenia sobie z tą sytuacją jest świadome zarządzanie zasobami ludzkimi. Czym jest ZZL?  Termin ZZL budzi różne odczucia. Zarządzanie zasobami ludzkimi nie oznacza, że zasobem są ludzie, lecz ich wiedza i umiejętności. To one mają wpływ na wartość firmy. Odpowiednia strategia i metody kierowania sprawiają, że pracownicy stanowią kapitał w organizacji.   Jaka jest istota ZZL?  Istota zarządzania zasobami ludzkimi może zostać zdefiniowana jako dążenie do poprawy lub utrzymanie efektywności siły pracowniczej. ZZL określa m.in. cele, jakie powinna stawiać przed sobą dana organizacja.  Oprócz wspomnianej wiedzy i umiejętności, na zasoby ludzkie składa się także doświadczenie oraz postawy zatrudnionych osób. Te ostatnie mówią np. o zaangażowaniu pracownika. W zależności od charakteru prowadzonej działalności kluczowymi będą kompetencje twarde lub…
Read More
Sukcesja jako świadomy proces przekazywania kluczowych stanowisk w organizacji

Sukcesja jako świadomy proces przekazywania kluczowych stanowisk w organizacji

Sukcesja w przedsiębiorstwie to proces przekazywania kluczowych stanowisk, w przypadku zaplanowanego, ale również nagłego odejścia pracownika z firmy, np. w związku z przejściem na emeryturę lub z przyczyn losowych. Proces sukcesji jak każde działanie powinien być dobrze zaplanowany, ponieważ nieodpowiednie przygotowanie może okazać się destrukcyjne dla przyszłości organizacji. Wyobraźmy sobie sytuację, w której główny dyrektor jednego z oddziałów z przyczyn niezależnych w trybie natychmiastowym zmuszony jest w krótkim czasie opuścić swoje stanowisko i wyjechać za granicę, tym samym zakończyć współpracę z przedsiębiorstwem. Jest osobą decyzyjną i odpowiedzialną za osiągnięcia całego oddziału, z dużym doświadczeniem i stażem pracy w firmie oraz doskonale zna strukturę organizacyjną i cele strategiczne firmy. Nagła sytuacja sprawia, że należy wyłonić następcę lub przeprowadzić proces rekrutacji na stanowisko. Warto więc zadbać o odpowiednio wcześniejsze przystąpienie do przygotowania…
Read More
Analiza potrzeb szkoleniowych jako fundament prawidłowego procesu szkoleniowego

Analiza potrzeb szkoleniowych jako fundament prawidłowego procesu szkoleniowego

Rozwój pracowników w firmie jest istotny z punktu widzenia organizacji jak i samego pracownika. Wykwalifikowana i doświadczona kadra stanowi cenny kapitał dla organizacji, bywa również źródłem przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa. Prawidłową realizację procesu należy rozpocząć od przeprowadzenia analizy potrzeb szkoleniowych. Analiza ta powinna wynikać z potrzeb biznesowych organizacji. Kluczem do sukcesu podczas planowania szkoleń jest aby zaspokojenie tej potrzeby było spójne z zainteresowaniami pracowników, którzy nabytą na szkoleniach wiedzę wykorzystają w pracy. Dlatego warto rozważyć możliwość bezpośredniego zgłaszania się pracowników na szkolenia, a nie wyłącznie delegowanie ich przez przełożonego. Zwiększa to zasadniczo motywację wewnętrzną pracownika, czyli najbardziej pożądaną z punktu widzenia teorii motywacji. Wartością dodaną z realizacji szkoleń w powyższy sposób jest również budowanie pozytywnego wizerunku firmy na rynku pracy, tzw. employer branding. Potrzeba szkoleniowa może wynikać również z luk kompetencyjnych.…
Read More
Wieloźródłowość w procesie oceniania

Wieloźródłowość w procesie oceniania

O tym jak istotna jest ocena kompetencji pracowników na poszczególnych poziomach nie trzeba nikogo przekonywać. Kompetencyjne systemy ocen pracowników wyróżniają kilka modeli ocen pracowników- ocena 90stopniowa, ocena 180stopniowa i ocena 360stopniowa. Klasyczny model ocen pracowników, 90stopniowy odbywa się poprzez ocenę pracownika przez jego bezpośredniego przełożonego. Model zakłada tylko jeden kierunek oceny, co czyni go najprostszym i najszybszym sposobem oceny kompetencji. Model 180stopniowej oceny zakłada dopuszczenie dwóch źródeł w procesie oceny. Jednym ze źródeł może być przełożony, a drugim sam oceniany pracownik poprzez włączenie do procesu samooceny pracownika. Wydłuża to proces, ponieważ analizie należy poddać ocenę zarówno przełożonego jak i samoocenę pracownika. Wartością dodaną włączenia dodatkowego źródła w procesie oceny pracownika jest konfrontacja perspektywy posiadanych umiejętności z punktu widzenia przełożonego i podwładnego pracownika. W tym modelu zamiast ocenianego pracownika udział może…
Read More

Potrzeby biznesowe organizacji a KPI

Wyłonienie kluczowych wskaźników efektywności w organizacji to złożony, wieloelementowy proces. Podstawowym krokiem jest wyznaczenie celów biznesowych organizacji, wynikających ze strategii biznesowej firmy oraz jej potrzeb. KPI pozwalają szybko podejmować decyzje, reagować na pojawiające się problemy czy również planować działania mające na celu utrzymanie, rozwój i przyszłość firmy. Wskaźniki stanowić mogą fundament do analiz działalności firmy, jej rozwoju, rozwoju jej pracowników czy efektywności podejmowanych działań. Wskaźniki można podzielić na kilka klasyfikacji- takie które wyznacza się w celach bezpośrednich, wynikowych, efektywnościowych, dynamicznych, rankingowych. Aby osiągnąć wszystkie cele, które mierzyć będziemy za pomocą KPI, kluczowe są zasoby ludzkie w organizacji. Bez kompetentnych, wyszkolonych i wyspecjalizowanych pracowników nie osiągniemy celów zarówno sprzedażowych, produkcyjnych, czy logistycznych. Jednak potrzeba ich rozwoju powinna wynikać z potrzeb biznesowych organizacji. Jeśli firma otrzyma projekt, który wymagać będzie podniesienia kompetencji…
Read More