I. Postanowienia Ogólne

Niniejsze „Ogólne warunki” korzystania z aplikacji Skilla, określają zasady korzystania przez użytkowników indywidualnych z narzędzia do zarządzania kompetencjami dostępnego pod adresem http://www.matrycakompetencji.pl, zarządzanego przez KDR Solutions Sp. z o.o. z siedzibą: ul: Kozietulskiego 4a;85-657 Bydgoszcz; NIP:9671356527

II. Definicje

Definicje sformułowań użytych w regulaminie:
Spółka –KDR Solutions Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, przy ulicy Kozietulskiego 4A, wpisana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000450373), REGON: 341390698, będąca twórcą i właścicielem praw do SKILLA.
SKILLA – Matryca Kompetencji, narzędzie do zarządzania kompetencjami, które jest wersją testową zamieszczoną na serwerze internetowym należącym do Spółki KDR Solutions lub zarządzanym przez Spółkę KDR Solutions, pod adresem internetowym www.matrycakompetencji.pl
Regulamin – niniejsze „Ogólne warunki” korzystania z wersji demo Skilla
Zasoby Skilla – oznaczają udostępniane w ramach Skilla, na zasadach i w zakresie określonym w Regulaminie informacje ogólne o Matrycy Kompetencji Skilla, informacje ogólne, artykuły i publikacje.
Wersja Demo – to część zawartości umieszczonej na http://www.matrycakompetencji.pl, do której dostęp użytkowników możliwy jest po dokonaniu przez nich rejestracji Konta Demo.
Konto Demo – to spersonalizowany dostęp, po podaniu loginu oraz hasła, do Skilla
Formularz Kontaktu – to funkcjonalność umożliwiająca przesłanie do Spółki danych osobowych w celu poproszenia o kontakt. Użytkownik – oznacza osobę fizyczną korzystającą z zasobów Skilla w zakresie przewidzianym w Regulaminie.

III Zasady dostępu do zasobów Skilla

1. Dostęp do Wersji Demo wymaga od Użytkownika rejestracji w Portalu i posiadania przez Użytkownika indywidualnej nazwy użytkownika (login) oraz przyporządkowanego jej hasła.
2. Użytkownik w celu skorzystania ze Skilla powinien posiadać dostęp do Internetu oraz korzystać z jednej z przeglądarek: Internet Explorer 8.0 (lub wyższej) albo Mozilla Firefox 30 (lub wyższej).
3. Przeglądarki Użytkowników powinny mieć włączoną obsługę cookies i włączony Javascript. Zasady korzystania z plików typu cookies zostały określone w „Polityce prywatności” dostępnej na stronie www.matrycakompetencji.pl.

IV. Rejestracja Użytkownika w Wersji Demo

Rejestracja Użytkownika w Wersji Demo wymaga poprawnego wypełnienia formularza rejestracji Konta Demo zamieszczonego na stronie www.matrycakompetencji.pl.
Rejestracja Użytkownika w Wersji Demo oznacza akceptację Regulaminu.
Dostęp do Wersji Demo możliwy po dokonaniu rejestracji i wpisaniu właściwego loginu i hasła.
Dostęp do Wersji Demo zostanie wyłączony po 21 dniach

V. Zobowiązania Spółki

Spółka KDR Solutions zapewnia nieodpłatny dostęp do Skilla na czas 21 dni od momentu przesłania loginu i hasła.
Spółka KDR Solutions zobowiązuje się do wykorzystywania udostępnionych przez Użytkownika Wersji Demo i w formularzu kontaktu danych osobowych wyłącznie w celach i zakresie określonym w punkcie IX niniejszego Regulaminu.

VI. Zobowiązania Użytkownika

Użytkownik zobowiązany jest do korzystania ze Skilla zgodnie z przepisami prawa i niniejszego Regulaminu.
Użytkownik zobowiązany jest do podania prawdziwych danych osobowych w formularzu rejestracji.
Użytkownik zobowiązany jest do nieudostępniania loginu i hasła do Wersji Demo osobom trzecim.

VII. Ograniczenia dostępu do Skilla

1. Spółka KDR Solutions zastrzega sobie prawo do czasowego wyłączania Skilla w celach modernizacyjnych i konserwacyjnych bez konieczności uprzedniego powiadamiania Użytkowników.
2. Spółka KDR Solutions nie odpowiada za czasowe ograniczenie lub wstrzymanie działania Skilla lub jego części wynikające z przyczyn technicznych lub działania siły wyższej. W szczególności Spółka KDR Solutions nie odpowiada za przypadki braku dostępności Zasobów zaistniałe w związku z awarią systemu łączności telekomunikacyjnej oraz za inne skutki wadliwego działania łączy telekomunikacyjnych i szkód przez nie wywołanych.
3. Spółka KDR Solutions zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu Użytkownikowi do Wersji Demo w każdym czasie, w przypadku stwierdzenia złamania postanowień Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa, w szczególności w sytuacjach:
a. podania cudzych lub nieprawdziwych danych osobowych,
b. przekazania loginu lub hasła osobie trzeciej,
c. naruszenia dobrych obyczajów, względem innych Użytkowników lub Spółki KDR Solutions.

VIII. Treści w Skilla

1. Spółka KDR Solutions zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w części lub całości Skilla bez wcześniejszego powiadomienia Użytkownika.
2. Ryzyko związane z użytkowaniem i wykorzystaniem informacji prezentowanych w Skilla ponosi Użytkownik.
3. Spółka KDR Solutions nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu wyrządzonych szkód będących rezultatem korzystania przez Użytkownika ze Skilla niezgodnie z niniejszym Regulaminem.
4. Niedozwolone jest przesyłanie przez Użytkowników w ramach korzystania ze Skilla treści bezprawnych lub naruszających Regulamin.
5. Wszelkie prawa autorskie do całej zawartości Skilla są zastrzeżone na rzecz Spółki.
6. Użytkownik ma prawo do drukowania całych stron lub fragmentów Skilla, oraz do korzystania z dostępnych w Skilla narzędzi tylko na własny użytek, pod warunkiem nienaruszania praw autorskich lub praw pokrewnych, a także praw wynikających z rejestracji znaków towarowych należących do Spółki. Wykorzystywanie materiałów zamieszczanych w Skilla w celu prowadzenia działalności konkurencyjnej wobec Spółki KDR Solutions nie jest dopuszczalne.
7. W szczególności żadna część Skilla nie może być w celach zarobkowych kopiowana w całości lub części, transmitowana elektronicznie lub w inny sposób, modyfikowana, linkowana lub wykorzystana bez uprzedniej pisemnej zgody Spółki KDR Solutions.
8. Treści zawarte na stronie www.matrycakompetencji, z zastrzeżeniem wyjątków na tych stronach wyraźnie wskazanych, służą jedynie celom informacyjnym. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane w oparciu o informacje umieszczone na stronie
9. Spółka nie odpowiada za działania osób trzecich obsługujących aplikację Skilla.
10. Spółka nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku uszkodzenia sprzętu komputerowego Użytkownika, bądź jego zasobów danych, w trakcie lub w związku z korzystaniem z zasobów Skilla, w szczególności na skutek przedostania się do systemu informatycznego użytkownika wirusów komputerowych, robaków i trojanów komputerowych bądź innych podobnych aplikacji i skryptów.

IX. Przetwarzanie Danych Osobowych Użytkowników

Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa z zakresu ochrony danych osobowych, w szczególności Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz na zasadach określonych w Klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych osoby fizycznej dostępnej na stronie internetowej
Administratorem Danych jest KDR Solutions Sp. z o.o.z siedzibą przy ul. Kozietulskiego 4a, 85-657 Bydgoszcz, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000450373 .
3. Użytkownik ma w szczególności prawo do:
– dostępu do danych osobowych,
– cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
– sprostowania danych osobowych,
– usunięcia danych osobowych z www.matrycakompetencji.pl,
– ograniczenie przetwarzania danych osobowych,
– przenoszenia danych osobowych,
– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
4. Skorzystanie z prawa domagania się usunięcia danych z www.matrycakompetencji.pl, jest realizowane poprzez wysłanie do Administratora Danych pocztą elektroniczną na adres: kontakt@matrycakompetencji.pl, stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska Użytkownika oraz adresu e-mail lub numeru telefonu lub wysłanie stosownego wniosku pocztą, w formie pisemnej, na adres siedziby administratora.

X. Postanowienia Końcowe

1. Regulamin pełni rolę ogólnych warunków umów w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
2. Spółka KDR Solutions zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym terminie.
3. W przypadku zmiany Regulaminu, jego doręczenie Użytkownikom odbywać się będzie poprzez umieszczenie na stronie htpps://www.matrycakompetencji.pl.
4. Użytkownik ma prawo składać reklamacje związane z działaniem Skilla. Reklamacje należy składać drogą mailową na adres kontakt@matrycakompetencji.pl lub pisemnie na adres siedziby Spółki.
5. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać następujące dane:
a) oznaczenie Użytkownika (imię, nazwisko, adres e-mail lub adres zamieszkania);
b) opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji.
6. Spółka dołoży starań, aby odpowiedzieć na reklamacje w terminie 14 dni od ich otrzymania. O rezultacie rozpatrzenia reklamacji Spółka KDR Solutions poinformuje Użytkownika składającego reklamacje, pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w zgłoszeniu reklamacji.
7. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.
8. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą, poddane zostaną sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.