Jeden system – wiele możliwości

Moduły i funkcjonalności, z którymi kompleksowo zarządzisz kapitałem ludzkim

Umiejętności, kompetencje, kwalifikacje pracowników w jednym narzędziu.

Sprawdź możliwości SkillBox Matrycy Kompetencji.


Matryca Umiejętności


Matryce Kwalifikacji


System Ocen Okresowych


Alerty i Dokumenty


KPI


Mój SkillBox


Raporty


Administracja

Matryca Umiejętności pozwala wizualnie zarządzać informacjami 
o umiejętnościach podległego zespołu lub przez pryzmat całej organizacji.

 • szybka, obiektywna i rzetelna ocena umiejętności pracowników
 • kompleksowe planowanie rozwoju pracowników
 • pełna historia oceny umiejętności pracownika
 • definiowanie i nadzór nad realizacją profili umiejętności pracowników
 • dowolna ilość Matryc i elastyczność zarządzania nimi
 • podsumowania potencjału pracowniczego oraz umiejętności
 • wsparcie za pomocą mailingów o konieczności podjęcia akcji

Odpowiednio sparametryzowana Matryca dostarczy informacji o lukach
i przerostach kompetencyjnych w obszarach. Informacje zgromadzone
dzięki systematycznej ocenie umiejętności pracowników pozwolą sprawniej podejmować decyzje personalne.

Matryce Kwalifikacji pozwalają nadzorować terminowość posiadanych przez pracowników uprawnień, szkoleń, badań lekarskich.

 • rejestrowanie i nadzorowanie terminów kwalifikacji pracowniczych
 • wprowadzanie dodatkowych informacji o kwalifikacjach pracowników (np. numer certyfikatu/badania)
 • definiowanie profili kwalifikacji dla stanowisk, obszarów 
 • kojarzenie kwalifikacji z umiejętnościami i weryfikowanie posiadania kwalifikacji do wykonywania umiejętności podczas oceniania
 • wsparcie za pomocą mailingów o kończących się terminach kwalifikacji pracowników

Matryce Kwalifikacji pozwalają na szybkie analizowanie potrzeb szkoleniowych z zakresu kwalifikacji pracowniczych.

System Ocen Okresowych pozwala zbadać kompetencje miękkie
pracowników oraz wyznaczyć i zweryfikować realizację celów strategicznych, biznesowych i rozwojowych.

 • biblioteka 17 kluczowych kompetencji i 76 wskaźników dostępna w systemie
 • badanie potencjału i kompetencji pracowników wraz z wyznaczaniem celów i planowaniem szkoleń rozwojowych
 • planowanie spotkań międzyokresowych celem weryfikacji realizacji wyznaczonych planów
 • wsparcie w postaci rejestrowania pozytywnych i negatywnych zdarzeń pracowników
 • definiowanie profili kompetencyjnych dla konkretnych grup pracowniczych z określeniem poziomów pożądanych 
 • elastyczne dostosowywanie programów ocen dla grup pracowniczych
 • rozbudowany moduł analizy danych w postaci Matrycy Kompetencji i raportów 
 • wsparcie za pomocą mailingów o m.in. konieczności dokonania ocen, akceptacji ankiet

Kompetencje miękkie pracowników mogą okazać się niezbędne aby osiągać maksymalne rezultaty wykonywanej pracy. Odpowiednio sparametryzowany program ocen okresowych pozwoli rozwijać pracowników i organizację w pożądanym kierunku.

Alerty i dokumenty pozwolą zadbać o aktualność informacji w firmie i wesprą komunikację z pracownikami.

 • zarządzanie dokumentami poprzez aktualizację i wersjonowanie
 • udostępnianie wybranych dokumentów pracownikom i nadzór nad statusem zapoznania się z dokumentem przez pracowników
 • kojarzenie dokumentów z umiejętnościami i elementami Matrycy
 • udostępnianie alertów pracownikom z określeniem terminu do zapoznania się z wiadomością

Zarządzanie dokumentami w oparciu o aktualizowanie i wersjonowanie plików. Wiadomości systemowe dla całej firmy lub wybranych grup pracowniczych.

Wyznaczanie minimalnych obsad pracowniczych w celu realizacji KPI w organizacji.

 • możliwość określania minimalnej ilości pracowników w ramach kluczowych kompetencji na określony poziom oceny
 • możliwość określania minimalnej ilości pracowników w ramach kluczowych kompetencji na określony poziom oceny
 • system ostrzegania i powiadamiania o poziomie realizacji celów rozwojowych, związanych z minimalną obsadą pracowniczą

Realizacja kluczowych potrzeb organizacji w zakresie obsady pracowniczej.

Wsparcie w komunikacji  z pracownikiem dzięki modułowi Mój SkillBox.
Bieżąca informacja zwrotna o posiadanych umiejętnościach,
kompetencjach i kwalifikacjach.

 • bieżąca informacja o posiadanych umiejętnościach i kompetencjach, terminach posiadanych kwalifikacji oraz o planach rozwojowych
 • proponowanie ocen przez pracowników
 • wypełnianie ankiet ocen okresowych w systemie

Dostęp do panelu wspiera pracowników w rozwoju. Jasno określone ścieżki rozwoju pozwalają terminowo realizować plany rozwojowe przez pracowników.

Raporty wspierają podejmowanie decyzji personalnych na podstawie rzetelnych i aktualnych danych.

 • Bilans Zasobów Ludzkich – kompleksowe zestawienie pracowników w zakresie posiadanych przez nich umiejętności
 • Bilans Umiejętności – podsumowanie umiejętności znajdujących się w Matrycy z informacją o ilości ocenianych pracowników
 • Plany rozwojowe – analiza realizacji planów rozwojowych pracowników
 • Okresy nabywania umiejętności – średni czas rozwoju pracownika na wyższy poziom oceny umiejętności
 • Realizacja profili umiejętności – podsumowanie procentowe realizacji profili umiejętności przez pracowników
 • Terminy kwalifikacji – analiza terminów kwalifikacji pracowniczych
 • Potrzeby szkoleniowe (SOOP) – zestawienie potrzeb szkoleniowych wynikających z Oceny okresowej pracowników
 • Rekrutacje wewnętrzne (SOOP) – zestawienie pracowników wskazanych do przesunięcia/awansu/utrzymania warunkowego 
 • Symulacje  personalne (SOOP) – badanie predyspozycji do objęcia nowego stanowiska

Analizy jakościowe i ilościowe na podstawie ocen i kompetencji pracowników. Symulacje decyzji personalnych, luki i przerosty kompetencyjne, potrzeby szkoleniowe – kompletny Bilans Kapitału Ludzkiego.

Moduł administracyjny pozwoli dostosować narzędzie do indywidualnych potrzeb organizacji.

 • zarządzanie pracownikami i ich danymi oraz zarządzanie strukturą organizacyjną
 • elastyczne konfigurowanie i zarządzanie Matrycami Umiejętności (skale ocen, poziomy i elementy Matrycy)
 • globalna lista umiejętności dla całej organizacji z możliwością wielokrotnego wykorzystania umiejętności i określania 
 • definiowanie profili umiejętności z parametryzacją poziomów pożądanych
 • konfigurowanie programów ocen okresowych dla konkretnych grup pracowniczych z określaniem ról i ścieżek przebiegu programu oraz elementów programu
 • zarządzanie grupami kwalifikacji pracowniczych i ich dodatkowymi wartościami
 • parametryzacja pracy systemu, ról systemowych, powiadomień mailowych i harmonogramów zadań systemowych

Konfiguracja elementów systemu, parametryzacja pracy systemu oraz definiowanie ról systemowych po stronie administratora.

Z Matrycą Kompetencji SkillBox możesz zyskać znacznie więcej.

Poznaj korzyści wynikające z wdrożenia systemu!


Korzyści