Czym się różnią kompetencje twarde od miękkich?

Definicji na temat kompetencji jest wiele. Najpopularniejsze mówią o tym, że kompetencje to cechy pracownika z zakresu wiedzy i umiejętności a także postaw, dzięki którym pracownik jest zdolny do realizacji zadań na wymaganym poziomie i w określonym czasie. Kompetencje rozróżnia się na twarde i miękkie. Czym się różnią? 

Kompetencje twarde są konkretnymi i mierzalnymi umiejętnościami pracowników. Określają umiejętności niezbędne do wykonywania danych czynności. Ocena kompetencji twardych może odbywać się dzięki skali punktowej, która wskazuje poziom opanowania danej umiejętności, np. 1 – pracownik wykonuje podstawowe czynności, 2 – pracownik samodzielnie wykonuje czynność, 3 – pracownik pracuje ponad standardy, 4 – ekspert na danej czynności. Do kompetencji twardych zaliczamy m.in. umiejętności techniczne, zawodowe a także specjalistyczne np. umiejętności z zakresu programowania, umiejętności związane wykonywaniem pracy w programach komputerowych czy konkretne umiejętności, które pracownik wykonuje na stanowisku pracy. 

Kompetencje miękkie określają konkretne zachowania pracownika. Odnoszą się do umiejętności społecznych i cech psychofizycznych. Niemniej ważne niż kompetencje twarde mogą okazać się trudniejsze w ocenie, ponieważ na kompetencje miękkie mogą składać się wskaźniki które należy ocenić. O ile kompetencje twarde ocenia się w skali punktowej o tyle kompetencje miękkie ocenia się przy użyciu skali behawioralnej, czyli według opisu konkretnych zachowań. Do kompetencji miękkich zalicza się umiejętność dążenia do celu, predyspozycje dyspozycyjne czy umiejętność pracy w zespole. 

Matryca Kompetencji SkillBox umożliwia ocenę kompetencji twardych dzięki modułowi oceny kompetencji oraz ocenę umiejętności miękkich dzięki systemowi ocen okresowych pracownika. Możliwość definiowania skal punktowych oraz behawioralnych pozwoli przedstawić kompleksowy obraz posiadanego kapitału ludzkiego, a moduł raportów pozwoli symulować decyzje personalne na podstawie posiadanych przez pracowników ocen względem wymaganych na poszczególnych stanowiskach czy obszarach. 

Zachęcamy do skorzystania z bezpłatnej wersji demonstracyjnej SkillBox Matryca Kompetencji!

Polecamy również bezpłatny arkusz kalkulacyjny zawierający szablon matrycy kompetencji opracowany przez nasz zespół consultingowy!

Wypełnij krótki formularz aby otrzymać darmowy arkusz Excel Matrycy Kompetencji SkillBox!

Na podany w formularzu adres e-mail otrzymasz opracowany przez nasz zespół arkusz kalkulacyjny zawierający szablon Matrycy Kompetencji.

Jeśli wyślesz do nas wiadomość korzystając z formularza, administratorem Twoich dobrowolnie podanych danych osobowych będzie KDR Solutions Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z dystrybucją materiałów marketingowych na podstawie Twojej zgody wyrażonej w formie wyraźnego działania, jakim jest przesłanie do nas korespondencji (art. 6 ust. 1 lit.a) RODO) oraz w celu ewentualnego dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit.f) RODO). Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na przesłaną do nas korespondencję lub do odwołania zgody, a po upływie tego okresu lub odwołaniu zgody, przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących nam i w stosunku do nas. Zgodnie z obowiązującym prawem Twoje dane możemy przekazać podmiotom powiązanym jako zleceniodawcy dla KDR Solutions Sp.z o.o. Do Twoich danych mogą mieć dostęp nasi podwykonawcy, np. firmy informatyczne, prawnicze oraz w razie takiej konieczności, podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa. Masz prawo żądania dostępu do treści swoich danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania lub prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych do innych administratorów. Masz prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed jej cofnięciem.Masz również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego ochrony danych, w sytuacji stwierdzenia, że przetwarzając Twoje dane naruszamy prawo ochrony danych osobowych. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod adresem e-mail: biuro@kdrsolutions.pl lub pisemnie na ww.adres naszej siedziby. Decyzje dotyczące udzielenia odpowiedzi na przesłaną korespondencję nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

Dodaj komentarz