czym się różnią kompetencje twarde od miękkich

Czym się różnią kompetencje twarde od miękkich?

Definicji na temat kompetencji jest wiele. Najpopularniejsze mówią o tym, że kompetencje to cechy pracownika z zakresu wiedzy i umiejętności a także postaw, dzięki którym pracownik jest zdolny do realizacji zadań na wymaganym poziomie i w określonym czasie. Kompetencje rozróżnia się na twarde i miękkie. Czym się różnią? 

Kompetencje twarde są konkretnymi i mierzalnymi umiejętnościami pracowników. Określają umiejętności niezbędne do wykonywania danych czynności. Ocena kompetencji twardych może odbywać się dzięki skali punktowej, która wskazuje poziom opanowania danej umiejętności, np. 1 – pracownik wykonuje podstawowe czynności, 2 – pracownik samodzielnie wykonuje czynność, 3 – pracownik pracuje ponad standardy, 4 – ekspert na danej czynności. Do kompetencji twardych zaliczamy m.in. umiejętności techniczne, zawodowe a także specjalistyczne np. umiejętności z zakresu programowania, umiejętności związane wykonywaniem pracy w programach komputerowych czy konkretne umiejętności, które pracownik wykonuje na stanowisku pracy. 

Kompetencje miękkie określają konkretne zachowania pracownika. Odnoszą się do umiejętności społecznych i cech psychofizycznych. Niemniej ważne niż kompetencje twarde mogą okazać się trudniejsze w ocenie, ponieważ na kompetencje miękkie mogą składać się wskaźniki które należy ocenić. O ile kompetencje twarde ocenia się w skali punktowej o tyle kompetencje miękkie ocenia się przy użyciu skali behawioralnej, czyli według opisu konkretnych zachowań. Do kompetencji miękkich zalicza się umiejętność dążenia do celu, predyspozycje dyspozycyjne czy umiejętność pracy w zespole. 

Matryca Kompetencji SkillBox umożliwia ocenę kompetencji twardych dzięki modułowi oceny kompetencji oraz ocenę umiejętności miękkich dzięki systemowi ocen okresowych pracownika. Możliwość definiowania skal punktowych oraz behawioralnych pozwoli przedstawić kompleksowy obraz posiadanego kapitału ludzkiego, a moduł raportów pozwoli symulować decyzje personalne na podstawie posiadanych przez pracowników ocen względem wymaganych na poszczególnych stanowiskach czy obszarach. 

Skorzystaj z 21-dniowej wersji DEMO i sprawdź jak SkillBox wspiera  zarządzanie pracownikami!

Możesz również skorzystać z szablonu Matrycy Umiejętności, dzięki któremu usystematyzujesz kompetencje swoich pracowników!

Udostępnij wpis!

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email