Polityka prywatności

Wstęp

Uwzględniając prawo do prywatności i ochrony danych osobowych naszych klientów i kontrahentów, którzy powierzają nam swoje dane osobowe i informacje niezbędne do świadczenia usług, informujemy że Państwa dane osobowe są przetwarzane zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO / GDPR) oraz ustawy o ochroni danych osobowych z dnia 10 maja 2018r. (Dz. U. z 2018 poz. 1000).

Dbamy o ochronę Państwa danych osobowych dokładając szczególnej staranności w celu ochrony Waszych interesów oraz praw i wolności, w szczególności zapewniamy, że zbierane przez nas dane są zbierane dla konkretnych, określonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami oraz przetwarzane zgodnie z prawem.


Administrator danych

Administratorem danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem strony matrycakompetencji.pl jest KDR Solutions Sp. z o.o. ul. Kozietulskiego 4a,  85-657 Bydgoszcz zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy pod nr KRS: 0000450373, NIP: 9671356527, REGON: 341390698. Kontakt z administratorem możliwy pod adresem e-mail: biuro@kdrsolutions.pl


Cel i podstawa przetwarzania danych

Cel 1: Udzielenie odpowiedzi na zapytania o produkt, kierowane za pomocą formularza kontaktowego, adresu e-mail, udzielenie informacji w związku z pobraniem wersji excelowej matrycy umiejętności, zapisanie się na prezentację produktu.

Podstawą prawną takiego przetwarzania jest: podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy (RODO art. 6 ust 1 lit. B), zgodnie z zasadą że przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem, jeżeli jest niezbędne w celu realizacji umowy bądź przed jej zawarciem.

Cel 2: Realizacja zamówionej usługi.

Podstawą prawną takiego przetwarzania jest: osoba, której dane dotyczą jest stroną umowy (art. 6 ust 1 lit B).

Cel 3: Dokumentowanie transakcji handlowych oraz wystawienia faktury VAT.

Podstawą prawną takiego przetwarzania jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

Cel 4: Ustalenie, obrona i dochodzenie ewentualnych roszczeń

Podstawą prawną takiego przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora.


Kategorie danych jakie zbieramy za pośrednictwem strony matrycakompetencji.pl

W zakresie korzystania ze strony matrycakompetencji.pl przez Użytkownika, przechowywane są zapytania http kierowane do serwera. Przeglądane zasoby są identyfikowane poprzez adresy URL i dotyczą:

 • Publicznego adresu IP urządzenia końcowego, z którego nadeszło zapytanie,
 • Nazwy stacji Użytkownika – identyfikacja jeśli jest możliwa realizowana jest przez protokół http,
 • Czasu nadejścia zapytania,
 • Pierwszego wiersza żądania http,
 • Kodu odpowiedzi http,
 • Liczby wysyłanych przez serwer danych,
 • Informacja o przeglądarce,
 • Informacje o błędach jakie wystąpiły przy realizacji transakcji http.

Powyższe dane nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi stronę matrycakompetencji.pl.

Serwis zbiera automatycznie tylko i wyłącznie informacje zawarte w plikach cookie. Gromadzone dane są wykorzystywane do:

 • Zarządzania serwerem.
 • Badania zagregowanego ruchu Użytkowników w ramach strony matrycakompetencji.pl oraz w celach statystycznych, w tym z wykorzystaniem narzędzia Google Analytics.


Kategorie danych osobowych przetwarzane w związku z odpowiadaniem na zapytania, obsługą klientów oraz zawieraniem umów

 • Imię i nazwisko
 • Adres e-mail
 • Numer telefonu
 • Nazwa firmy
 • NIP firmy
 • Stanowisko

Podanie tych danych jest dobrowolne lecz ich nie podanie skutkuje brakiem możliwości zakupienia produktów od Administratora.

Profilowanie i zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Administrator używa plików cookie (ciasteczek) do monitorowania ruchu na stronie matrycakompetencji.pl. 

Jak długo będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe

Państwa dane osobowe przetwarzane w celu obsługi zapytania ofertowego, kontaktu, pobrania wersji excelowej matrycy umiejętności, umówienia prezentacji produktu, będą przetwarzane przez okres trwania korespondencji po czym w zależności od rezultatów negocjacji albo zasilą naszą bazę danych klientów i będą przetwarzane w związku z realizacją umowy, bądź zostaną usunięte, w przypadku, kiedy nie nastąpi nawiązanie współpracy.

Dane przetwarzane w związku z ustaleniem, dochodzeniem lub obroną ewentualnych roszczeń będą przetwarzane przez najdłuższy możliwy okres przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej umowy.

Prawa osób, których dane dotyczą

 • Prawo do żądania dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
 • Prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne
 • Prawo do usunięcia swoich danych, w przypadku, kiedy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa
 • Prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
 • Prawo do przenoszenia danych
 • Prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).


Więcej informacji na temat ochrony danych osobowych znajda Państwo na stronie Urzędu Ochrony Danych Osobowych www.uodo.gov.pl.

Jak dbamy o przetwarzane dane

Aby sprostać wymogom prawa, opracowaliśmy i wdrożyliśmy szczegółowe procedury obejmujące takie zagadnienia, jak m.in.:

 • Analiza ryzyka dla praw i wolności osób, których dane przetwarzamy
 • Notyfikacja naruszeń
 • Retencja danych
 • Rejestr czynności przetwarzania danych
 • Realizacja praw osób, których dane dotyczą

Regularnie sprawdzamy i aktualizujemy naszą dokumentację, by móc wykazać spełnienie wymagań prawa zgodnie ze sformułowaną w RODO zasadą rozliczalności. W trosce o interesy osób, których dane dotyczą, staramy się włączać do niej zalecenia Urzędu Ochrony Danych Osobowych i Europejskiej Rady Ochrony Danych ( EDPB).

Pliki cookie

Nasza strona korzysta z plików cookie, czyli ciasteczek. Pliki cookie są zapisywane w pamięci Państwa urządzenia. Dzięki nim mogą Państwo korzystać z wszystkich funkcjonalności Strony. Ciasteczka nie powodują zmian w ustawieniach Państwa urządzeń. Pliki cookie strony matrycakompetencji.pl nie przechowują poufnych danych takich jaki imię, nazwisko czy adres. W celu ograniczenia, zablokowania lub usunięcia plików cookie ze strony matrycakompetencji.pl, należy użyć ustawień przeglądarki internetowej. W każdej przeglądarce internetowej, zazwyczaj w menu „Pomoc”, można zapoznać się ze sposobami zmiany preferencji dotyczących plików cookie. Podmiotem umieszczającym pliki cookie na urządzeniu końcowym Użytkownika jest Administrator.

Administrator strony matrycakompetencji.pl nie profiluje danych osobowych użytkowników strony i nie poddaje ich procesom zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Administrator strony korzysta z narzędzia Google Analytics zapewnianego przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Podstawą prawną takiego działania jest prawnie uzasadniony interes administratora polegający na tworzeniu i analizie statystyk w celu optymalizacji funkcjonowania strony.

Google Analytics gromadzi informacje o korzystaniu ze strony w sposób automatyczny.

Polityka prywatności aplikacji mobilnych

Firma KDR Solutions Sp. z o.o. szanuje prawo użytkowników aplikacji przez nią stworzonych, do prywatności i oświadcza, że dokłada wszelkich starań, aby nie gromadzić żadnych danych oprócz tych, które są konieczne do prawidłowego funkcjonowania aplikacji lub tych, których gromadzenie ma na celu zwiększenie użyteczności produktów firmy.

 1. Aplikacja mobilna umożliwia weryfikację tożsamości użytkowników, dane użytkowników nie są udostępniane przez Usługodawcę jakimkolwiek osobom trzecim.
 2. Anonimowy identyfikator aplikacji mobilnej oraz informacje udostępniane przez systemy operacyjne urządzenia mobilnego (marka, model, identyfikator sprzętowy urządzenia mobilnego) są wysyłane do Systemu SkillBox w momencie aktywacji urządzenia w aplikacji mobilnej oraz w celu weryfikacji autentyczności aplikacji mobilnej. Aplikacja mobilna porozumiewa się z Systemem SkillBox przy użyciu mechanizmów szyfrujących.
 3. Korzystanie z Aplikacji mobilne wymaga posiadania urządzenia mobilnego z systemem iOS lub Android oraz połączenia z Internetem w postaci włączonego pakietu transmisji danych lub włączonego połączenia wi-fi.
 4. Aplikacja może korzystać z następujących uprawnień:
  • Pamięć – Karta SD – dzięki temu uprawnieniu aplikacja może zapisywać dane w pamięci urządzenia.
  • Pełny dostęp do sieci – w większości przypadków wymagany do aktualizacji danych oraz wyświetlania części danych podczas przeglądania, w trybie online.
  • Dostęp do aparatu – uprawnienie potrzebne do funkcjonalności, które wymagają zrobienie zdjęcia, do skanerów kodów QR/kreskowych.
  • Dostęp do Galerii Zdjęć – wykorzystywany tylko w funkcjonalności dających możliwość załączenia zdjęć do aplikacji.
  • Aplikacja zbiera identyfikatory urządzeń użytkowników (marka, model, identyfikator sprzętowy urządzenia mobilnego oraz wersję systemu urządzenia) w celu udostępnienia użytkownikowi mechanizmu, dzięki któremu może zweryfikować na jakich urządzenia jest aktualnie zalogowany do aplikacji.
  • Aplikacja mobilna umożliwia dostęp do danych systemu w zakresie Mojego SkillBoxa (dla pracowników). Dzięki niej pracownik może sprawdzić informacje dotyczące np. planowanego rozwoju w dowolnym miejscu.

W przypadku braku akceptacji na zasady Polityki Prywatności prosimy nie instalować Aplikacji lub ją odinstalować. Trwałe usunięcie Aplikacji z urządzenia mobilnego jest równoznaczne z zakończeniem korzystania z Aplikacji.

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt na: biuro@kdrsolutions.pl

Mamy dla Ciebie prezent!

Testuj zarządzanie kapitałem ludzkim z profesjonalną Matrycą Kompetencji w arkuszu kalkulacyjnym.