Poznaj bliżej
Matrycę Kompetencji

Zacznij korzystać z wersji demo
Sprawdź dostępne moduły
background

Matryca Umiejętności

Matryca Umiejętności pozwala zarządzać umiejętnościami podległego zespołu lub przez pryzmat całej organizacji.

Szybka ocena umiejętności pracowników
Możliwość określenia profili umiejętności np. przez pryzmat stanowiska
Wizualne przedstawienie luk i przerostów kompetencyjnych
Możliwość planowania rozwoju pracowników na poszczególnych umiejętnościach
Przejrzyste podsumowania potencjału pracowniczego
Elastyczne zarządzanie pracownikiem w kontekście posiadanych przez niego umiejętności
Dowolna skala ocen, klasyfikacji, dowolna ilość matryc

Zarządzaj swoim zespołem! Wypróbuj SkillBox

Wypróbuj SkillBox
FAQ

Co mogę osiągnąć dzięki Matrycy Umiejętności?

Odpowiednio sparametryzowana Matryca dostarczy informacji o lukach i przerostach kompetencyjnych w obszarach pracy. Informacje zgromadzone dzięki systematycznej ocenie umiejętności pracowników pozwolą sprawniej podejmować decyzje personalne.

Obecnie każdy z przełożonych ma swój plik Excel. Czy w systemie przełożony będzie mieć dostęp tylko do swojego obszaru?

Tak, każdy przełożony ma dostęp do podległych sobie pracowników oraz do umiejętności, w ramach obszaru, którym zarządza. Zakres dostępu do danych w systemie rośnie wraz ze wzrostem poziomu struktury.

Czy będziemy mogli samodzielnie modyfikować matryce po wdrożeniu?

Tak, uprawnione osoby (administratorzy) mają możliwość modyfikacji zarówno parametryzacji systemu jak i dodawania/usuwania umiejętności, obszarów czy modyfikacji skali ocen.

background

Matryca Kwalifikacji

Matryce Kompetencji pozwalają nadzorować terminowość posiadanych przez pracowników uprawnień, szkoleń, badań lekarskich.

Możliwość rejestru poszczególnych uprawnień/szkoleń lub automatycznego połączenia z systemem kadrowo-płacowym w tym zakresie
Weryfikacja terminowości posiadanych przez pracowników kwalifikacji wraz z automatycznymi powiadomieniami o ich wygaśnięciu
Wizualizacja aktualności kwalifikacji dla przełożonego oraz pracownika
Możliwość planowania rozwoju pracowników na poszczególnych umiejętnościach
Możliwość stworzenia profili kwalifikacji, czyli określenia, które uprawnienia/szkolenia są wymagane np. na danym stanowisku pracy
Możliwość powiązania umiejętności z kwalifikacją – automatyczna weryfikacja ich aktualności podczas oceny pracownika
Automatyczna weryfikacja wymaganych dla pracownika kwalifikacji
Szybka analiza potrzeb szkoleniowych w organizacji

Wszystkie ważne terminy w jednym miejscu! Wypróbuj SkillBox

Wypróbuj SkillBox
background

System Ocen Okresowych

System Ocen Okresowych, wraz z Matrycą Kompetencji, pozwala spojrzeć całościowo na pracownika – ocenić kompetencje miękkie, zweryfikować ocenione już umiejętności, wyznaczyć i zweryfikować realizację celów, zbadać potrzeby szkoleniowe oraz zdecydować o dalszej ścieżce rozwoju pracownika.

Możliwość przeprowadzenia oceny w modelu 90 i 180 stopni
Biblioteka 17 kluczowych kompetencji i 76 wskaźników wraz z opisami behawioralnymi dostępna w systemie
Możliwość oceny różnych zestawów kompetencji dla różnych stanowisk
Wsparcie w postaci rejestrowania pozytywnych i negatywnych zdarzeń pracowników
Możliwość wyznaczania i rozliczania celów w różnych okresach
Badanie potrzeb szkoleniowych
Wyznaczenie dalszej ścieżko rozwoju pracownika dotyczącej np. awansu
Możliwość stworzenia dowolnych pytań w ramach ankiety Oceny Okresowej
Wizualizacja kompetencji zespołu w formie Matrycy Kompetencji oraz raportów
Wsparcie za pomocą mailingów o m.in. konieczności dokonania ocen, akceptacji ankiet

Oceń rzetelnie i całościowo swojego pracownika! Wypróbuj SkillBox

Wypróbuj SkillBox
FAQ

Dlaczego proces ocen okresowych powinien zostać zautomatyzowany?

Klienci najczęściej zgłaszają się do nas, ponieważ ręczne zarządzanie procesem ocen okresowych jest nieefektywne, a z samych ocen wynika niewiele działań. Oceny przeprowadzane w formie papierowej lub elektronicznej w formie ankiety w plikach MS Office należy wprowadzić do wspólnej bazy danych, aby móc wykonać jakiekolwiek analizy i działania. System automatycznie zbiera te dane w raportach. Ponadto system weryfikuje kompletność danych oraz termin ich wypełnienia.

Jakie analizy z poziomu Systemu Ocen Okresowych są dostępne?

SkillBox posiada rozbudowany moduł raportowy, który zawiera m.in. porównanie organizacji lub pracowników w wybranych okresach, analizę potrzeb szkoleniowych, raport wspierający rekrutacje wewnętrzne oraz symulator decyzji personalnych, gdzie można zweryfikować czy pracownik, np. w wyniku awansu, będzie spełniać wymagany profil kompetencyjny.

Kto parametryzuje przebieg procesu?

Administrator systemu ma możliwość wgrania własnego katalogu kompetencji i parametryzacji procesu, zgodnie z jego faktycznym przebiegiem. Wygląd ankiety w zakresie ocenianych sekcji (kompetencje, umiejętności, potrzeby szkoleniowe, cele itp.) jest w pełni konfigurowalny po stronie Klienta.

background

Zarządzanie szkoleniami

Zarządzanie szkoleniami pozwala na kompleksowe prowadzenie procesu szkoleń w organizacji począwszy od budżetowania aż po ocenę skuteczności szkolenia.

Możliwość stworzenia budżetu szkoleniowego w rozbiciu na poszczególne podobszary
Tworzenie ofert szkoleniowych dedykowanych dla wybranych grup pracowniczych
Możliwość zapisywania się na szkolenia bezpośrednio przez pracowników lub poprzez ich przełożonych
Tworzenie bazy firm szkoleniowych w systemie wraz z możliwością ich oceny na etapie ewaluacji poszkoleniowej
Monitorowanie realizacji szkoleń vs planowany budżet szkoleniowy
Możliwość wydruku list obecności
Rozliczenie szkolenia – uczestnicy, koszty w jednym miejscu
Automatyczna wysyłka ankiet poszkoleniowych do uczestników
Raporty odchyleń realizacji budżetu
Automatyczny rejestr szkolenia w Matrycy Szkoleń wraz z możliwością załączenia dokumentu np. certyfikatu

Zarządzaj procesem szkoleń w Twojej organizacji.

Wypróbuj SkillBox

Moduł
dokumenty i alerty

Moduł Dokumentów wesprze podczas audytów w zakresie wykazania zapoznania się z niezbędną dokumentacją (np. procedura, instrukcja) przez pracowników. Alerty natomiast usprawnią wysyłanie powiadomień do dowolnej grupy pracowników.

 • Zarządzanie dokumentami poprzez ich aktualizację i wersjonowanie
 • Udostępnianie wybranych dokumentów pracownikom i nadzór nad statusem zapoznania się z nimi
 • Kojarzenie dokumentów z umiejętnościami i elementami Matrycy – automatyczna weryfikacja ich aktualności podczas oceny pracownika
 • Udostępnianie alertów pracownikom z określeniem terminu do zapoznania się z wiadomością

Moduł
raporty

Analizy jakościowe i ilościowe na podstawie ocen i kompetencji pracowników. Symulacje decyzji personalnych, luki i przerosty kompetencyjne, potrzeby szkoleniowe – kompletny Bilans Kapitału Ludzkiego.

 • Szybki dostęp do informacji na temat umiejętności i kompetencji pracowników
 • Wizualna prezentacja potencjału organizacji w zakresie umiejętności i kompetencji pracowników
 • Okresy nabywania umiejętności – średni czas rozwoju pracownika na wyższy poziom oceny umiejętności
 • Graficzne przedstawienie poziomu kompetencji vs wymagania
 • Symulator decyzji personalnych
 • Możliwość pobrania raportu do xls, pdf
 • Układ raportów od ogółu do szczegółu – z poziomu całej organizacji, poszczególnych jej jednostek lub przełożonych do poziomu pojedynczego pracownika

Zyskaj szybki dostęp do pełnego pakietu informacji i raportów! Wypróbuj SkillBox

Wypróbuj SkillBox
background

Mój SkillBox

Mój SkillBox to dostęp pracownika do systemu. Dzięki bieżącej informacji zwrotnej dotyczącej np. oceny umiejętności, planowanych szkoleń system wspiera pracownika w jego rozwoju.

Bieżąca informacja o posiadanych umiejętnościach i kompetencjach, terminach posiadanych kwalifikacji oraz o planach rozwojowych
Proponowanie ocen przez pracowników
Wypełnianie ankiet ocen okresowych w systemie

Aplikacja mobilna

Aplikacja mobilna umożliwia dostęp do danych systemu w zakresie Mojego SkillBoxa (dla pracowników). Dzięki niej pracownik może sprawdzić informacje dotyczące np. planowanego rozwoju w dowolnym miejscu.

Dostęp do danych analogiczny jak w Mój SkillBox
Przejrzysty interfejs dostosowany do urządzeń mobilnych
Kalendarz, który przypomina np. kończących się planach rozwojowych, niezbędnych szkoleniach lub dokumentach, z którymi pracownik musi się zapoznać
Aplikacja dostępna na Android

Mamy dla Ciebie prezent!

Testuj zarządzanie kapitałem ludzkim z profesjonalną Matrycą Kompetencji w arkuszu kalkulacyjnym.